Regulamin korzystania z usługi interpretacja.com – WYSZUKIWARKI INTERPRETACJI PODATKOWYCH

1.Definicje

Usługodawca – „Infonetax” Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Nr KRS 0000277160

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę przewidzianą w niniejszym regulaminie. 

Serwis – internetowa aplikacja, będąca własnością Usługodawcy, służąca do korzystania z usługi interpretacja.com – Wyszukiwarki Interpretacji podatkowych

Przerwa techniczna serwisu – okres czasu niezbędny do dokonania przez administratora serwisu zmian, mających na celu przywrócenie jego prawidłowego działania, jak również implementacje nowych wersji serwisu oraz konserwacje systemu (nie dłuższy niż 24 godziny).

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania usługi interpretacja.com – WYSZUKIWARKI INTERPRETACJI PODATKOWYCH znajdującej się na stronie internetowej www. interpretacja.com, w tym rodzaje i zakres usługi świadczonej przez Usługodawcę, warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę, tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin zawarty jest na stronie internetowej pod następującym adresem: www.interpretacja.com/regulamin

3. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi polegającej na pozyskiwaniu informacji dotyczących treści wydanych przez organy podatkowe interpretacji podatkowych za pomocą przeglądarki internetowej internetowej.

2. Usługodawca realizuje swoje zobowiązania z tego tytułu za pomocą internetowej aplikacji komputerowej o funkcjonalności określonej w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

4. Techniczne warunki świadczenia usług

Do prawidłowego działania niezbędne są: 

– Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript. Obsługiwane przeglądarki to:

Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3.5 lub nowszy, Safari 4 lub nowszy, Google Chrome 7 lub nowszy, Opera 10 lub nowsza.

Stabilne połączenie z internetem.

Aplikacja w niektórych sytuacjach może użyć wyskakującego okienka (popup) np. dla pobrania faktury. W związku z tym należy wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek dla strony aplikacji. Większość przeglądarek informuje o zablokowanym okienku w pasku adresu.

Uwagi

Do działania nie jest potrzebny Adobe Flash Player. Oprogramowanie nie instaluje żadnych składników w systemie użytkownika.

W celu umożliwienia korzystania z serwisu gromadzone i przetwarzane są informacje takie jak adres email, hasło dostępu i dane teleadresowe, do których użytkownik ma wgląd i może je edytować w dowolnym momencie. Zbierane są również informacje o logowaniach w tym:

czas logowania, czas wylogowania oraz adres IP, z którego dokonano logowania. Dane te są używane w celach statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Pliki cookies

W celu umożliwienia prawidłowego działania interfejsu użytkownika używane są pliki cookies.

Aplikacja używa następujących rodzajów plików cookies:

– tworzone na czas sesji, niezbędne do prawidłowego działania interfejsu użytkownika,

– tworzone na czas płatności, które służą do automatycznego zalogowania po przekierowaniu ze strony płatności,

– zapamiętujące zalogowanego użytkownika między sesjami. Tworzone na żądanie użytkownika poprzez zaznaczenie opcji „Zapamiętaj mnie”, usuwane po wciśnięciu przycisku Wyloguj”.

– zapamiętywane między sesjami użytkownika identyfikujące jego okno aplikacji między kolejnymi uruchomieniami.

5. Procedury

Rejestracja

Rejestracja jest wymagana w celu identyfikacji użytkownika i przypisanych mu usług. W celu przejścia rejestracji należy w oknie logowania kliknąć „Zarejestruj”, a następnie podać

następujące dane:

 • Osoba prywatna
 • Adres email,
 • Hasło, min 8 znaków w tym jedna litera i cyfra,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania.
 • Firma
 • Adres email,
 • Hasło, min 8 znaków w tym jedna litera i cyfra,
 • Nazwa firmy,
 • Adres firmy,
 • Numer NIP.

Po wypełnieniu formularza, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie aktywuje konto i kończy proces rejestracji umożliwiając zalogowanie.

Logowanie

Logowanie jest możliwe poprzez wpisanie w oknie logowanie adresu email i hasła podanego przy rejestracji. Dla bezpieczeństwa zaleca się okresowe zmiany hasła. System uniemożliwia zalogowanie się danego użytkownika z kilku miejsc równocześnie. W przypadku próby zalogowania się na dane już zalogowanego użytkownika zostanie wyświetlone okno z komunikatem o tym fakcie wraz z przyciskiem potwierdzającym zdalne wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika oraz przyciskiem powrotu do okna logowania.

Resetowanie hasła

Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości jego odszyfrowania przy użyciu współczesnych technik w rozsądnym czasie. W związku z tym zagubione hasło nie może zostać przypomniane, tylko musi zostać zresetowane. Resetowanie jest możliwe w oknie logowania pod nazwą „Nie pamiętam hasła”. Kliknięcie na tą opcję wyświetli okienko z prośbą o podanie prawidłowego adresu email. Jeśli taki email istnieje w systemie, to zostanie wygenerowane dla niego nowe, losowe hasło wysłane w wiadomości na ten adres. W tym momencie możliwe jest zalogowanie przy użyciu nowego hasła. Zaleca się jego zmianę przy pierwszym logowaniu.

Płatność

Płatności za usługi są realizowane za pośrednictwem serwisu płatności – przelewy24.pl, przy użyciu dostępnych na nim metod. Wszelkie dane autoryzacyjne związane z płatnością są podawane poza serwisem Ord-In i nie są w żaden sposób w nim przechowywane. Płatność jest dokonywana zawsze na kwotę widoczną w koszyku. W momencie kliknięcie na przycisk Zapłać” znajdujący się w koszyku, generowana jest faktura proforma dotycząca zamówienia, która zostaje wysłana na adres email użytkownika, a także jest dostępna do pobrania w aplikacji. Rezultat płatności widoczny jest od razu po powrocie do serwisu po dokonaniu płatności i wówczas możliwe jest pobranie faktury VAT, która jest również wysyłana na adres email w momencie otrzymania automatycznego potwierdzenia z serwisu płatności. Jeśli płatność będzie dokonana przelewem tradycyjnym, faktura VAT zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu płatności na koncie.

Automatyczne powiadomienia

System wysyła automatyczne powiadomienia na adres email użytkownika jeśli ważność usług zakupionych przez użytkownika zbliża się ku końcowi lub płatność za zamówioną usługę nie wpłynęła na konto serwisu.

6. Zawarcie umowy

1. Warunkiem korzystania z Serwisu informacyjnego jest rejestracja Usługobiorcy dokonana przez sieć internetową, akceptacja Regulaminu oraz uiszczenie opłat za korzystanie z usług Usługodawcy.

2. Usługobiorca respektuje to, że świadczenie usług przez Usługodawcę wiąże się z podaniem przez Usługodawcę danych, które Usługodawca będzie przetwarzać na warunkach przewidzianych w przepisach prawa.

3. Usługobiorca wypełniając formularz oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Usługobiorca wypełniając formularz oświadcza, że jest osobą posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych albo zdolność prawną pozwalającą mu na zawarcie umowy z Usługobiorcą.

5. Usługobiorca może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo złożenia Usługobiorcy oferty usług dodatkowych w okresie obowiązywania umowy, których świadczenie wymaga akceptacji

Usługobiorcy.

7. Opłata abonamentowa

1. Umowa zawarta zostaje na okres wybrany przez Usługobiorcę:

– 30 pełnych dni kalendarzowych licząc od zawarcia umowy i uregulowaniu opłaty abonamentowej, która wynosi 88 zł netto (słownie: osiemdziesiąt osiem). Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki;

– 360 pełnych dni kalendarzowych licząc od zawarcia umowy i uregulowaniu opłaty abonamentowej, która wynosi 99 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). Do powyższej kwoty zostanie naliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki;

2. Wypowiedzenie niniejszej umowy przed upływem okresu abonamentowego jest możliwe jedynie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku rażącego naruszenia przez Stronę postanowień Regulaminu i umowy.

3. Wysokość abonamentu nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy.

4. Za dokonanie płatności rozumie wpływ środków na konto Usługodawcy.

5. W wyjątkowych przypadkach uznaje się za dokonanie płatności przez Usługobiorcę także przesłanie do Usługodawcy potwierdzenia polecenia przelewu.

6. Usługobiorca niniejszym upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy i zobowiązuje się do uznania takich faktur.

8. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku ingerencji w Serwis osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Usługodawcy,

b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c) udostępnienie danych Usługobiorcy organom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane w systemie informatycznym przez Usługobiorcę , nieznane mu co do charakteru lub związanej z nimi działalności.

3. W sytuacji, w której Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

4. W sytuacji, w której Usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. W tym wypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

5. Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności za treść materiałów merytorycznych umieszczonych w Serwisie, stanowiących wypowiedzi organów administracji publicznej oraz sądów. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności konsekwencji zastosowania się przez Usługobiorcę do wykładni przepisów prawa zawartych w treściach umieszczonych materiałów.

9. Siła wyższa

Przez siłę wyższą w rozumieniu powyższym należy rozumieć nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługodawcę umowy, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności: wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny, ataków, decyzji instytucji rządowych oraz organów administracji samorządowej, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, trzęsień ziemi, awarii sieci Internet lub jej części, awarii sieci energetycznej lub innych przejawów siły wyższej.

10. Obowiązki i uprawnienia Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Usługobiorcy osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku gdy Usługobiorca rażąco naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę;

b) zakończenia świadczenia usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy na stronach Serwisu,

b) wysyłania na konta Usługobiorcy komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Usługodawcy.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

5. Infonetax zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Usługobiorcy o własnych zamiarach.

11. Obowiązki i uprawnienia Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail, wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze.

3. Infonetax uprzedza Usługobiorcę , że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych w Serwisie Usługobiorca proszony będzie o podanie określonych informacji osobistych.

12. Prawo własności intelektualnej

1. Infonetax informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, programy. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

13. Gwarancja prawa wyboru

1. Infonetax zapewnia, że będzie dokładać szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony wszystkim przekazanym informacjom osobistym oraz by uczynić korzystanie z Serwisu najbardziej bezpiecznym dla Usługobiorcy.

2. Infonetax zwraca Usługobiorcy uwagę, że jest on sam odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł. Dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne na ryzyko Usługobiorcy oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych innym podmiotom należy również zawrócić uwagę na fakt, że podawanie własnych danych osobowych odbywa się na ryzyko Usługobiorcy.

14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres Infonetax sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Reklamacje złożone w innej formie pozostawia się bez rozpoznania.

2.W piśmie reklamacyjnym należy podać co najmniej:

c) Usługobiorcę, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

d) przedmiot reklamacji,

e) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Usługodawca obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ze wskazaniem tego, czy uznaje reklamację a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

15. Poufność

1. Dane osobowe Usługobiorcy oraz dane identyfikacyjne Usługobiorcy będą przekazywane przez Usługodawcę osobie trzeciej bez zgody Usługobiorcy tylko w przypadkach w przepisach prawa wskazanych.

2. Usługodawca może zbierać dane statystyczne dotyczące korzystania usługi przez niego oferowanej oraz przekazywać te dane innym podmiotom.

3. Usługodawca umożliwia każdemu Usługobiorcy prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się przez Usługodawcę ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy .

5. Usługobiorcy przysługuje nadto prawo żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych, chyba, że dane, których dotyczy żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wówczas oświadczenie takie będzie równoważne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy .

6. O ile Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Usługobiorcy na liście referencyjnej Usługodawcy .

7. Usługobiorcy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą w różnych akcjach promocyjnych organizowanych przez Infonetax, a także, kiedy korzystać będą z oferty usług Serwisu. Zgłaszanie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu może także wymagać podania informacji osobistych. Infonetax zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

16. Postanowienia dotyczące Usługobiorcy będącego konsumentem

Jeżeli Usługobiorca jest konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową mają zastosowanie poniższe zasady:

 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o jej zawarcia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2.

 2. Usługobiorca będący konsumentem domaga się wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuje do wiadomości, iż jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa w razie wykonania usługi przez Usługodawcę w całości.

17. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania w całości lub części obowiązków wynikłych z umowy podmiotom trzecim z zachowaniem przez nich standardu wykonywanych czynności odpowiadającego staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

3. Usługodawca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu .

4. Usługodawca informuję, iż w razie zmiany podmiotu świadczącego Usługę Usługobiorca będzie proszony o akceptację tej zmiany. Usługobiorca jest zobowiązany również do dokonania wszelkich niezbędnych dla dokonana w/w zmiany czynności.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016r.

6. Wszelkie spory wynikłe z umowy łączącej Strony rozpoznawał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik nr 1

Funkcjonalność serwisu

 • Strona logowania
 • logowanie,
 • rejestracja,
 • przypomnienie hasła,
 • formularz kontaktowy,
 • pomoc.

2. Katalog interpretacji

 • wyszukiwanie pełnotekstowe,
 • nawigacja po wynikach wyszukiwania,
 • wielokryteriowe filtrowanie wyników,
 • podgląd dokumentów,
 • dodanie dokumentów do schowka.

3. Formularze

 • tworzenie i edycja formularzy Ord-In z załącznikami,
 • przechowywanie edytowanych formularzy i nawigacja po nich,
 • powielanie formularzy,
 • eksport formularzy do pdf,
 • walidacja formularzy,
 • filtrowanie katalogu interpretacji powiązane z wartościami w formularzach.

4. Schowek

 • otwieranie zapamiętanych dokumentów,
 • organizowanie dokumentów na drzewie katalogów,
 • usuwanie, zmiana nazwy zapamiętanych dokumentów.

5. Edycja danych

 • zmiana hasła,
 • edycja danych osobowych,
 • edycja danych firmowych.

6. Usługi

 • podgląd dostępnych usług,
 • koszyk z wybranymi usługami,
 • podgląd ważności aktualnych usług,
 • symulacji ważności usług po zakupie koszyka,
 • zakup koszyka,
 • podgląd zamówień,
 • pobieranie faktur,
 • anulowanie zamówień,
 • podgląd zamówień,
 • filtrowanie wg dat.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( dotyczy tylko konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat – Infonetax” Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce , telefon …..adres mail: …….

–    Ja/My ……………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy z dnia …………….. o świadczenie następującej usługi ………………….

–    Imię i nazwisko konsumenta:

–    Adres konsumenta:

–    Podpis konsumenta: ……………………

–    Data ………………………………………………..